O nama

Istorijat

• 6.4.1945. godine je osnovan „Energopetrol“ od nekadašnjeg „Jugopetrola“ Beograd, poslovnice „Jugopetrol“ Sarajevo i posluje u tom obliku sve do 11.4.1947. godine.

• 12.4.1947. godine „Jugopetrol“ prerasta u „Bosnapetrol“ Sarajevo i posluje do 27.5.1952. godine.

• 28.5.1952.godine registruje se preduzeće „Jugopetrol“ Sarajevo koje obavlja djelatnost trgovine i tehničke primjene naftnih derivata. 13 godina kasnije „Jugopetrol“ proširuje svoju djelatnost otvaranjem skladišta, pogona, benzinskih stanica, dizel depoa i punktova za lož ulje na teritoriji BiH, a od 31.12.1972.godine postoji i na teritoriji Hrvatske (Poslovni Centar Zagreb), nakon čega je otvorena i poslovnica u Beogradu.

• U svom razvojnom periodu Energopetrol, odnosno tadašnji Jugopetrol, radi jačanja i okrupnjavanja doživljava dvije snažne integracije i fizičko spajanje preduzeća. Prva integracija radnika preduzeća "Jugopetrol" Sarajevo je udruženje industrije "Hena"(HEMIJA-NAFTA ) Sarajevo 1.1.1973. godine.
Druga integracija je udruživanje na principu samoupravnih sporazuma zaposlenih radnika u radnu organizaciju "Energoinvest" Sarajevo, 9.3.1973. godine.

• 19.10.1992.godine odlukom Vlade Republike Srpske organizovano je preduzeće od posebnog interesa sa sjedištem u Sarajevu koje posluje pod preduzećem "Energoinvest - Holding, Energopetrol DD Sarajevo".

• Ovako formirano preduzeće je funkcionisalo sve do nove Odluke Vlade Republike Srpske o izdvajanju Zavisnog državnog preduzeća iz "Energoinvesta" MDP Srpsko Sarajevo od 13.03.1998. godine kojom je ZDP "Energopetrol" Srpsko Sarajevo izdvojen iz MDP "Energoinvest" i pripojeno Matičnom državnom preduzeću „Naftna industrija Republike Srpske“ (MDP"NIRS") i po toj odluci ZDP "Energopetrol" Banja Luka je pravni sljedbenik imovine, prava i obaveza "Energoinvest" MDP Srpsko Sarajevo ZDP "Energopetrol"-a Srpsko Sarajevo.

• Promjena naziva preduzeća sa MDP NIRS „ZDP Energopetrol“ u MDP NIRS „ZDP „Petrol“ Banja Luka izvršena je 18.10.2000.godine.

• 24.1.2003.godine je održana Osnivačka skupština Društva na kojoj je promijenjen status i naziv Zavisnog državnog preduzeća (ZDP-a) u akcionarsko Društvo. Kao Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa "Petrol" а.d. Banja Luka posluje od 19.03.2003. godine.

• 3.10.2007. godine je izvršena prodaja preostalog dijela državnog kapitala OAO NeftagazInKoru Moskva, ukupne vrijednosti 80,000031%.

• Dana 21.9.2010. godine izvršena je promjena naziva Društva iz "Petrol" a.d. Banja Luka u "Nestro Petrol" a.d. Banja Luka


Organi društva
1. Skupština akcionara
2. Upravni odbor
3. Generalni direktor
4. Izvršni odbor

1. Skupština akcionara

2. Upravni odbor
Andrej Jakovljevič Getinger
Denis Nikolaevič Maksimov
Vladimir Viktorovič Liman

3. Generalni direktor
Panyukov Dmitry

Vlasnička struktura
• OAO „NeftaGazInkor“: 80,000031%
• Mali akcionari: 19.999969%


Doprinos državnom budžetu
Na ime poreza i doprinosa "Nestro Petrol" a.d. Banja Luka godišnje u budžet Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uplati preko 5 miliona KM.Naši partneri